Nieuws over 'Duurzaam'

17 oktober 2019

'De vergunningprocedures liggen nu bijna vijf maanden nagenoeg stil.'

De bouw dreigt piepend en krakend tot stilstand te komen als er niet snel een tijdelijke maatregel komt om 'de stikstofcrisis' op te lossen, schrijven brancheverenigingen van bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, institutionele beleggers en huurders in een brief aan het kabinet. "De vergunningprocedures liggen nu bijna vijf maanden nagenoeg stil. De economische en maatschappelijke schade is niet te overzien als daar nog eens een half jaar bijkomt." zeggen de organisaties tegen RTLZ. Volgens de briefschrijvers ligt de vergunningverlening bij gemeenten en provincies zo goed als stil, door de strenge stikstofregels.
Lees meer
17 oktober Lees meer...

De ‘slimme wijk’ in Helmond laat twee jaar langer op zich wachten

De ‘slimme wijk’ in Helmond komt langzamer van de grond dan gepland. Niet najaar 2019, maar op zijn vroegst najaar 2021 begint de bouw van 1500 woningen en wat bedrijven. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad. Dat roept de vraag op: is zo’n grote wijk vol vernieuwende woonvormen en duurzame oplossingen voor het klimaat wel haalbaar? "Het duurt wat langer, erkent projectleider Antoine Post van Team CASA" tegen de krant. "Wij hebben meer tijd nodig voor goede bouwtekeningen, want onze woning heeft veel meer installaties dan een gewoon huis."
Lees meer

17 oktober Lees meer...

14 oktober 2019

Stikstof in Brabant: SP wil strenger zijn dan het Rijk, SGP en CU willen uitstel

De SP wil dat de provincie Brabant meer ambitie toont om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dat meldde het Brabants Dagblad. Het landelijke beleid omtrent het saneren van veehouderijen bij natuur gaat de partij niet ver genoeg. De SP wil dat Brabant een andere verdeling hanteert, waarbij Brabant slechts de helft van de gewonnen stikstofruimte opnieuw vergunt. ChristenUnie/SGP wil uitstel van de strengere milieu-eisen.
Lees meer
14 oktober Lees meer...

11 oktober 2019

Brabantse corporatie Area voorziet al haar woningen van zonnepanelen

Woningcorporatie Area, actief in de gemeente Uden en Veghel in Noord-Brabant, heeft het 25.000e zonnepaneel op een van haar huurwoningen gelegd. Dat meldt de website Solar Magazine. De mijlpaal werd gevierd op de de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober. Area Wonen plaatste in 2016 het eerste zonnepaneel en sindsdien konden alle huurders van eengezinswoningen een aanvraag doen om zonnepanelen op hun woning te laten plaatsen. Daarbij werd vorig jaar de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2021 alle geschikte huurwoningen van zonnepanelen voorzien te hebben. Lees meer
11 oktober Lees meer...

10 oktober 2019

CDA wil hulplijn voor ondernemers die geraakt worden door de stikstofkwestie

Het CDA zegt in een persbericht dat het wil dat er zo snel mogelijk een crisislijn wordt geopend over waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Dat stelt CDA-Kamerlid Jaco Geurts voor tijdens het debat over de landbouwbegroting deze week.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het nieuwe beleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”

Er moet een informatiepunt worden ingericht waar ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.

Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet dwingt om te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’
10 oktober Lees meer...

8 oktober 2019

Maatregelen om zo snel mogelijk emissieloos te bouwen

Op dit moment liggen er in Nederland circa 18.000 projecten stil waaronder een heel groot aantal woningbouwprojecten. De website Bouw en Uitvoering publiceerde een verslag over de Bouwcampus, waar vertegenwoordigers vanuit ingenieursbureaus, bouwbedrijven, kennisinstellingen en andere out-of-the box denkers bij elkaar gebracht werden om na te denken over oplossingen. In een zogenaamde Versnellingstafel kwamen zij gezamenlijk tot concrete maatregelen die op korte en middellange termijn genomen kunnen worden om de stikstofuitstoot van de bouw, in de productie én gebruikersfase, geheel te voorkomen of substantieel te reduceren. Als alle partijen zich hierop concentreren en de overheid haar rol pakt ontstaan hiermee kansen om een deel van de woningbouwprojecten uit de stikstofstop vlot te trekken.
Lees meer
08 oktober Lees meer...

1 oktober 2019

Vertrouwen speelt sleutelrol in stikstofcrisis

In de 1848 Factsheet van deze week wordt geanalyseerd hoe de Haagse politiek omgaat met de stikstofkwestie. Volgens De Telegraaf zou er irritatie zijn over verantwoordelijk minister Schouten, die door betrokkenen besluiteloos wordt genoemd. "Ze legt de vraag weer aan de andere kant van de tafel neer: wat willen jullie? Alsof ze dat niet weet". Wat de zaak compliceert is dat de zaak eigenlijk te groot is om te overzien voor een spoedig coalitieakkoord. "Welke concrete maatregelen zou je kunnen nemen en welk resultaat zou dat dan hebben? Daar is geen zicht op. Er is een totaal gebrek aan data over wat dan ook", aldus een coalitiebron tegen de NOS.
Lees meer
01 oktober Lees meer...

30 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Woningbouw levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot'

"De woningbouw mag wat mij betreft gewoon doorgaan, want die levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot", zegt Johan Vollenbroek, de voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB) in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. "De intensieve veehouderij is de grote boosdoener." Sinds de 69-jarige Nijmegenaar Johan Vollenbroek met succes het stikstofbeleid van de overheid aanvocht bij de rechter, liggen 18.000 bouwprojecten stil. De commissie onder leiding van Johan Remkes moet nu kijken naar oplossingen om de impasse te doorbreken.
Lees meer
30 september Lees meer...

26 september 2019

Stikstof: advies Remkes biedt geen houvast voor woningbouw

De website Stadszaken.nl publiceerde een verslag naar aanleiding van de persconferentie van de adviescommissie van Johan Remkes naar de problemen met de uitstoot van stikstof en ammoniak. Jan Fokkema, directeur van de branchevereniging van projectontwikkelaars NEPROM is een stuk minder te spreken over het advies. "Mijn eerste indruk is dat de bouwsector hier op korte termijn niet mee geholpen is en er geen maatregelen in staan die de vergunningverlening op korte termijn weer op gang brengen." De maatregelen die Remkes wel noemt, zoals circulair en modulair bouwen, hebben volgens Fokkema niets te maken met de stikstofuitstoot op de bouwplaats zelf.
Lees meer
26 september Lees meer...

20 september 2019

Wonderwoods: Twee torens en een bos in één

Twee torens, vierhonderd woningen, 360 bomen en duizenden struiken. Het zijn slechts een paar kenmerken van Wonderwoods in Utrecht, waar 'Duurzaam Bedrijfsleven' een reportage over schreef. Een opvallend innovatief bouwproject dat wordt ontwikkeld door G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten in samenwerking met onder andere Arcadis. Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 en 73 meter hoog met elk hun eigen ontwerp. De torens krijgen een gemengde functie. Woningen, kantoren, horeca, retail, een sportschool en een zogenoemd Playlab: er is van alles in te vinden.
Lees meer
20 september Lees meer...

RIVM: Vragen en antwoorden over stikstof en ammoniak

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de belangrijkste vragen, met antwoorden over stikstof en ammoniak op een rij gezet. Wat is het verschil tussen stikstof en ammoniak? Waarom zijn stikstofoxiden en ammoniak een probleem? Het RIVM ontwikkelt en beheert het instrumentarium waarmee berekeningen kunnen worden gemaakt van de uitstoot en de neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden.
Lees meer
20 september Lees meer...

Verduurzaming woningvoorraad door verhuurdersheffing om te zetten in investeringsregeling

Ook Woonbond-directeur Paulus Jansen schaart zich in de gelederen die vinden dat de woningbouw niet gehinderd zou mogen worden door het stikstofbeleid. Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. "De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie. Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten."
Lees meer
20 september Lees meer...

19 september 2019

SCP: 'Onder de pannen zonder gas'

Het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft een publicatie uitgebracht onder de titel 'Onder de pannen zonder gas' waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar woningeigenaren en de omslag naar aardgasvrij wonen. Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan, zo luidt de conclusie. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas; deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas.
Lees meer
19 september Lees meer...

16 september 2019

Nieuwe AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

Met ingang van 16 september 2019 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gesteld. Met AERIUS Calculator 2019 kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.
Lees meer
16 september Lees meer...

'Aan de slag met circulaire woningbouw'

De brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw' van het LenteAkkoord (.pdf) biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden om daadwerkelijk circulair te gaan bouwen. De nodige documentatie is overzichtelijk te vinden op de website van Aedes.  Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.
Lees meer
16 september Lees meer...

13 september 2019

DNB: 'Energielabels helpen huizenkopers bij het inprijzen van het energieverbruik'

Het prijsverschil tussen ‘groene’ woningen (met energielabels A, B of C) en ‘niet-groene’ woningen laat zich goed verklaren door de kosten die gemoeid zouden zijn met het verduurzamen van een niet-groene woning. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB). De energielabels, die door Europese wetgeving verplicht zijn gesteld, helpen huizenkopers bij het beter inprijzen van het verwachte energieverbruik. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor huizenverkopers om woningen te verduurzamen.
Lees meer
13 september Lees meer...

7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden

De website gebiedsontwikkeling.nu publiceerde 7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden van Bouwend Nederland voor gemeenten. Deze organisatie onderzocht de visie en inzet van de Nederlandse gemeenten rond klimaatadaptatie. Onderzoek maakt duidelijk dat gemeenten niet altijd klimaatbestendig denken bij het aansturen van opdrachtnemers, zoals bouwers en projectontwikkelaars.
Lees meer
13 september Lees meer...

12 september 2019

7 miljoen voor ontwikkeling warmtebatterij

TNO en TU Eindhoven krijgen een Europese subsidie van 7 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van hun warmtebatterij, zo meldt de website Amweb.nl. Met deze batterij kan duurzaam opgewekte energie worden bewaard, zodat er ook stroom is op windstille en bewolkte dagen. Warmtebatterijen moeten in de toekomst huizenblokken en individuele woningen van energie voorzien. De batterij werkt op waterdamp en zout.
Lees meer
12 september Lees meer...

9 september 2019

D66 wil minder vee en meer woningbouw

Regeringspartij D66 wil dat de Nederlandse veestapel halveert. Door zo’n vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw. Dit schrijft het Algemeen Dagblad in een publicatie. D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, waarbij zij fors minder dieren houden, óf ervoor kiezen hun bedrijf te beëindigen. "Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen. Dit kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken. En er moet extra geld komen om boerenbedrijven uit te kopen."
Lees meer
09 september Lees meer...

6 september 2019

Geslaagde proef: energie uit zonnepanelen opslaan

Woningcorporatie De Alliantie plaatste vorig jaar in Amsterdam een batterij om de energie uit zonnepanelen op te slaan, bij wijze van proef. Doel was om de algemene ruimtes van appartementencomplexen energie neutraal te maken. Deze week maakte de woningcorporatie de balans op: de proef is geslaagd. Duurzaambedrijfsleven.nl maakte er een reportage over.
Lees meer
06 september Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk