Nieuws over 'Woonomgeving'

21 november 2017

Utrechtse woningcorporaties vrezen voor nóg langere wachtlijsten bij opvang in de wijk

De Utrechtse woningcorporaties vrezen de toekomstplannen van de Utrechtse gemeenten voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ze zeggen dat de wachtlijsten alleen maar langer zullen worden als huidige cliënten van (psychiatrische) instellingen zelfstandig moeten gaan wonen. Ook zijn ze bang voor overlast in de wijk. Individuele gemeenten worden vanaf 2020 zelf verantwoordelijk voor de opvang van bijvoorbeeld daklozen, verslaafden, psychiatrische patiënten en licht verstandelijk gehandicapten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

17 november 2017

Veel naoorlogse stadswijken zijn sociaaleconomisch zwak

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken. Zij leven ook vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Dat meldt het CBS in het eerste bericht in een reeks over woonwijken die zijn gebouwd tussen 1945 en 1965.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

Het valt reuze mee met de winkelleegstand

Hans van Tellingen, directeur van onderzoeksbureau Strabo, en directeur Onderzoek Gertjan Slob van Locatus, willen gezamenlijk afrekenen met de aanname dat winkelleegstand een nationaal probleem vormt. De leegstand neemt sterk af, schrijven zij volgens de website Shoppermarketing Update. Als er al sprake is van leegstand, dan gaat het om een lokaal probleem. Beide heren zijn volgens de website niet mals in hun oordeel: “Een instituut als CBS brengt aantoonbaar onjuiste informatie naar buiten over dit onderwerp en zaait onnodige paniek met te hoge leegstandscijfers."
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

14 november 2017

Regenwormen gaan Weesp van wateroverlast afhelpen

Na iedere flinke regenbui is het raak: grote diepe plassen in de binnentuinen van een aantal flats in Weesp die vanwege een ondoordringbare kleilaag maar langzaam verdwijnen. Ymere gaat volgens website NUL20 nu tienduizenden regenwormen loslaten om de grond weer luchtig te maken waardoor het regenwater kan wegzakken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 november Lees meer...

9 november 2017

Het Europees hof keurt de 'Rotterdamwet' goed

De gemeente Rotterdam mag mensen met een laag inkomen uit kwetsbare wijken weren. Dat heeft volgens het AD het Europees hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak die door een voormalig inwoonster van de stad was aangespannen tegen deze zogenaamde Rotterdamwet. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

5 november 2017

Veel Amsterdamse woningen in handen van vermogende beleggers

Het Parool heeft op basis van onderzoek vastgesteld dat inmiddels een op de acht woningen in Amsterdam is opgekocht door beleggers. Die verhuren die deze woningen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, weer. Eén van deze groot-eigenaren is prins Bernhard. Wethouder Laurens Ivens zegt dat de opkomst van investeerders op de Amsterdamse woningmarkt 'heel ongewenste effecten heeft'. Hij komt begin volgend jaar met maatregelen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 november Lees meer...

3 november 2017

De leegstand op het platteland is straks groter dan van die van kantoren en winkels

Herbestemmen of slopen. Dat zijn de oplossingen voor de groeiende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan staat in 2030 de helft van alle vrijkomende gebouwen leeg. Daarmee is die leegstand groter dan op de kantoren- en winkelmarkt. Dat stelt de NVM in een studie schetst de zij 'duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied. Website nieuweoogst.nl bericht er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

31 oktober 2017

Steden hebben behoefte aan een binnenstedelijke VINEX

In de steden moeten snel meer woningen worden gebouwd. Het is volgens Amsterdam, de andere drie grote steden, de 32 middelgrote gemeenten, VNG, IPO, Bouwend Nederland en de organisaties van beleggers (IVBN) en ontwikkelaars (NEPROM) tijd voor een soort van binnenstedelijk VINEX. Samen willen de betrokken partijen de bouw zo goed als mogelijk te versnellen. Samenwerking is dan het toverwoord, blijkt uit een bericht van website NUL20.
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 oktober Lees meer...

29 oktober 2017

Klusflat Bijlmer grote winnaar Dutch Design Awards

De flat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer is de grote winnaar van de Dutch Design Awards geworden. Dat meldt Het Parool. Het project, waarin de bewoners zelf hun appartement verbouwen, werd beloond met de Future Award. Volgens het juryrapport geeft het project 'een positief en helder signaal af dat community building toekomst heeft'. ,,Deze aanpak biedt kansen voor de enorme hoeveelheid vergelijkbare opgaven in binnen- en buitenland."
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

Gaat woonminister de wet bouwtoezicht en omgevingswet gelijkschakelen?

Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening vallen met Rutte III weer onder één ministerie. Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken krijgt de regie. Cobouw speculeert dat twee majeure wetten, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wel eens tegelijkertijd in zullen gaan nu er één minister verantwoordelijk is voor de invoering.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

25 oktober 2017

'De nieuwe omgevingswet plaveit de weg voor ad hoc regelgeving'

De omgevingswet die in 2019 moet worden ingevoerd kan de burger nog machtelozer maken ten opzichte van de een-tweetjes tussen lokaal bestuur en de vastgoed-, grond en bouwmarkt. Dat schrijft Frans Soeterbroek op de website socialevraagstukken.nl. De wet is er op gericht om initiatieven van marktpartijen te honoreren en weerstand tegen plannen weg te nemen. De nieuwe wet maakt het eenvoudig voor gemeenten om af te wijken van hun eigen vastgestelde omgevingsvisies en bestemmingsplannen en beperkt volgens Soeterbroek de zeggenschap van burgers en gemeenteraad.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 oktober Lees meer...

Rutte III krijgt weer een ouderwets woonministerie

Vice premier Kajsa Ollongren krijgt de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie onder haar hoede binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat blijkt uit de portefeuilleverdeling die in Rutte III is overeengekomen. Beide dossiers zaten in het vorige kabinet nog bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Omdat Binnenlandse Zaken ook het dossier wonen aanstuurt komen de oude beleidsterrein Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting weer samen op één departement.

Daarmee wordt de situatie hersteld die sinds de tweede wereldoorlog bestond maar door het eerste kabinet Rutte in 2010 werd beëindigd. Volkshuisvesting kwam bij Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke Ordening werd tot een zaak van de provincies bestempeld. Het verdween daarmee vrijwel op rijksniveau. In het Regeerakkoord was reeds vastgelegd dat het Rijk haar regisserende rol op het gebied van ruimtelijke inrichting weer ging terugpakken.


25 oktober Lees meer...

23 oktober 2017

‘Parkeernorm ouderenwoningen te streng’

Gemeenten hanteren te strenge parkeernormen bij de bouw van zelfstandige woningen voor ouderen. De zogeheten CROW-norm schrijft voor dat bij zelfstandige woningen voor ouderen één parkeerplaats per wooneenheid gerealiseerd moet worden. Dat concludeerde René Middelkoop (Bbn-adviseurs) volgens Binnenlands Bestuur na onderzoek. Een groot deel van het aantal parkeerplaatsen onder de CROW-norm blijft onbenut
Lees het oorspronkelijke artikel.


23 oktober Lees meer...

19 oktober 2017

Ondanks extra maatregelen woningbouw worden energiedoelstellingen 2020 niet gehaald

Nederland gaat de doelstelling om in 2020 14 procent van zijn energiebehoefte duurzaam op te wekken niet halen. Dit blijkt volgens het NRC uit de Nationale Energieverkenning (NEV) die donderdag is gepubliceerd. Die verkenning gaat ervan uit dat het aandeel duurzame energie op 12,4 procent ligt. Nieuwe maatregelen in de energie-industrie en in de woningbouw zorgen voor meer besparing (22 PJ) dan verwacht, maar dat effect wordt deels teniet gedaan (15 PJ) door tegenvallers in de glastuinbouw en door problemen met de handhaving van milieuwetten.
19 oktober Lees meer...

Arbeidsmigranten slachtoffer van aangetrokken woningmarkt

Het wordt steeds lastiger om voldoende geschikte huisvesting te vinden voor arbeidsmigranten. Dat zegt het Expertisecentrum Flexwonen (EF) volgens de NOS. Het centrum schat dat er op dit moment een tekort is van 100.000 verblijfplaatsen. Dat betekent dat een kwart van de ongeveer 400.000 arbeidsmigranten geen verblijfplaats heeft die voldoet aan de minimale eisen. Het gevolg is bijvoorbeeld dat zij in brandonveilige panden wonen of met te veel mensen samenwonen. het oplopende tekort wordt veroorzaakt door de aantrekkende woningmarkt: daardoor is het aantrekkelijker geworden om huizen te verkopen dan ze te verhuren aan migranten. 


19 oktober Lees meer...

'Langer thuiswonen is niet voor iedereen de beste oplossing'

De vader van gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel kon niet langer zelfstandig wonen en is naar een verzorgingstehuis gegaan. Sindsdien ziet ze hem opbloeien: hij heeft veel contact met medebewoners en hij wordt goed verzorgd. Voor van Haaf een reden om de vraag te stellen of zo lang mogelijk thuis wonen wel voor iedereen de juiste oplossing is. Ze pleit in een column op de website van Bouwend Nederland voor meer keuze in woonvormen voor ouderen. En daar kunnen bouwers een bijdrage aan leveren.
19 oktober Lees meer...

7 oktober 2017

Maatschappelijke opvang in Amsterdamse woonwijken leidt niet tot meer overlast

De opvang van duizenden extra ex-daklozen, verslaafden, ex-criminelen en mensen met psychiatrische problemen in gewone woonwijken hoeft in Amsterdam niet te leiden tot meer overlast. Dit zegt wethouder Laurens Ivens volgens Het Parool."Wij zijn hier in Amsterdam op voorbereid," aldus Ivens. Woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente werken volgens hem goed samen om de stroom kwetsbare groepen, onder wie statushouders, in banen te leiden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 oktober Lees meer...

4 oktober 2017

Monumenteigenaren financieel in de knel door afschaffing fiscale aftrek

Het nu demissionaire kabinet heeft eind 2016 voorgesteld de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten zo te wijzigen dat de aftrek van monumentenonderhoud zou worden afgeschaft. Als er geen mogelijkheid meer is om het onderhoud van monumenten fiscaal af te trekken, dan brengt dit monumenteneigenaren flink in de financiële problemen. Brancheorganisatie VBO Makelaar roept het nieuwe kabinet dan ook op dit wetsvoorstel weer in te trekken.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 oktober Lees meer...

Weerstand tegen zonnepanelen is weg te nemen met een printje

Kleurpatronen of een baksteenprint kunnen de aversie tegen zonnepanelen wegnemen, denken de energieonderzoekers van ECN. Het verlies aan rendement door een kleurenprint op de zonnecellen valt hen mee, zo schrijft het Parool. "
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 oktober Lees meer...

3 oktober 2017

Aardwarmte geeft risico's in aardbevingsgebied

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) trapt op de rem bij de toepassing van aardwarmte in de stad Groningen. De gemeente wil ruim tienduizend huizen verwarmen met aardwarmte, een duurzaam alternatief voor aardgas. Maar volgens de toezichthouder kan aardwarmte de kans op aardbevingen vergroten. De partijen die het project uitvoeren zouden te weinig verstand van de nieuwe techniek hebben om het risico goed te kunnen inschatten."
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk, een adviesbureau voor woningbouwontwikkeling.
© 2017 - - Honk