Nieuws over 'Duurzaam'

14 november 2017

Een oud wijkje in Woerden gaat als eerste van het gas af

Het is voor woningbouwvereniging GroenWest een groot leerproject: voor het eerst in het Groene Hart en in een van de eerste wijken in Nederland, is in Woerden begonnen een bestaand buurtje los te koppelen van het gasnet. Geen gas meer, dus koken en verwarmen gaat over een halfjaar elektrisch. De bewoners van een deel van het Woerdense Schilderskwartier kennen volgens het AD na terugkomst hun volledig gerenoveerde huurwoning niet meer terug. Het belangrijkste is nog wel dat het gasfornuis foetsie is.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 november Lees meer...

12 november 2017

De energietransitie blijft steken op regionaal niveau

De ambitie die het kabinet heeft uitgesproken op het gebied van klimaat en energie dreigt te blijven steken in de regio. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan capaciteit en kennis om de energietransitie overtuigend ter hand te nemen. Ook wordt het bedrijfsleven nog te weinig betrokken bij regionale klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de energietransitie in de regio. Volgens het bureau zijn de ambities te vrijblijvend.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 november Lees meer...

7 november 2017

Rotterdamse corporatie waarschuwt: bouwtempo te laag en geld tekort

Het bouwtempo in Rotterdam moet omhoog, vindt Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter bij Woonbron, één van de grootste corporaties van de stad. “Marktpartijen staan in de rij om in Zuid te investeren. Nou niet teuten, doorpakken.” Intussen maakt hij zich grote zorgen over de verduurzaming van corporatiewoningen. “Plat gezegd is daar te weinig geld voor", zegt hij tegen Cobouw (registratie).
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

5 november 2017

Mitros plaatst 'slimme windmolens' op het dak

Woningcorporatie Mitros heeft ‘slimme windmolens’ op het dak van haar kantoor geplaatst. Doel is om eerst bij Mitros zelf te kijken of de windturbines goed werken. De verwachting is dat de beide turbines ca. 4.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. Als het slaagt, dan kan Mitros de molens ook op andere gebouwen van de woningbouwvereniging plaatsen. Dat schrijft de website nieuws.nl
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 november Lees meer...

Ook sociale huurwoningen kunnen duurzaam gebouwd worden

Ecologisch wonen, dat kan ook voor de smalle beurs. Dat bewijst volgens dagblad Trouw het project Strowijk Iewan, een uit hout, stro en leem ­opgetrokken wooncomplex langs de Waal, in een nieuwe woonwijk van Nijmegen-Lent. Dit eerste ecologische woonproject voor de sociale huursector, nu tweëenhalf jaar oud, inspireert huurgroepen, bouwers en woningcorporaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 november Lees meer...

3 november 2017

'De bezuiniging op de salderingsregeling leidt mogelijk tot minder zonnepanelen'

Kabinet Rutte III wil de salderingsregeling voor zonnepanelen vervroegd afschaffen. Er komt een terugleversubsidie voor in de plaats. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan dit er toe leiden dat minder zonnepanelen geplaatst gaan worden. Volgens het planbureau is nog niet duidelijk of de bezuiniging op de salderingsregeling wordt gebruikt voor andere energiemaatregelen. Gebeurt dit niet dan leidt de bezuiniging tot circa 4 Petajoule minder hernieuwbare elektriciteit, en tot een emissietoename van circa 0,4 megaton.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

25 oktober 2017

Groene stroom is in veel gevallen gewoon grijs

De vergroening van de energiemarkt is deels een wassen neus. Particulieren denken stroom te kopen bij een groene partij, maar achter veel van die bedrijven schuilt een grijze energiereus. Dat staat volgens De Volkskrant in een onderzoeksrapport naar de mate van vergroening van de Nederlandse energieleveranciers, dat de Consumentenbond en milieuorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise presenteerden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


25 oktober Lees meer...

23 oktober 2017

Afschaf salderingsregeling: corporaties vinden de overheid onbetrouwbaar

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is volgens website NUL20 zeer ontstemd over het voornemen van de regeringspartijen om de salderingsregeling in 2020 te vervangen door een terugleversubsidie. Dat is volgens Aedes zeer nadelig voor de groei van het gebruik van zonnepanelen. De business case van nul-op-de-meterwoningen (NOM) zou zelfs volledig afhankelijk zijn van het voortbestaan van de saldering. Kwestie van een onbetrouwbare overheid, vindt Aedes: "Het kan toch niet zo zijn dat het ene ministerie corporaties probeert te bewegen te investeren in duurzaamheid en dat het andere dit vervolgens in de wielen rijdt," vraagt de branchevereniging zich retorisch af.
Lees het oorspronkelijke artikel.
23 oktober Lees meer...

22 oktober 2017

Henk en Ingrid bestaan echt, en toch ook weer niet

Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur at de Volkskrant, keek recent het NOS journaal en zag daar de bevlogen bewoners Henk en Ingrid, die in een item de ruimte kregen om te vertellen dat zij probeerden hun woning van de gasaansluiting te krijgen. Het kostte Keulemans een paar minuten googlen om Henk en Ingrid te ontmaskeren. Ingrid blijkt werkzaam bij het energiebedrijf Alliander en haar taak is daar het promoten van gasloos wonen. Dat was ze vergeten om aan de NOS te vertellen en de NOS vergat het te vragen. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 oktober Lees meer...

Toekomst salderen na 2020 onduidelijk

Particulieren die zonnepanelen hebben mogen de opgewekte energie verrrekenen met de verbruikte stroom. Nadat demissionair minister Kamp de kopers van zonnepanelen in juli nog beloofd heeft dat de salderingsregeling tot 2023 in stand zou blijven, staat in het regeerakkoord dat deze al in 2020 wordt omgevormd tot een 'terugleversubsidieregeling'. Enige toelichting op dit voornemen ontbreekt. Reden voor Eigen Huis - als verkoper van zonnepanelen én belangenbehartiger van de kopers - om om duidelijkheid te vragen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 oktober Lees meer...

19 oktober 2017

Ondanks extra maatregelen woningbouw worden energiedoelstellingen 2020 niet gehaald

Nederland gaat de doelstelling om in 2020 14 procent van zijn energiebehoefte duurzaam op te wekken niet halen. Dit blijkt volgens het NRC uit de Nationale Energieverkenning (NEV) die donderdag is gepubliceerd. Die verkenning gaat ervan uit dat het aandeel duurzame energie op 12,4 procent ligt. Nieuwe maatregelen in de energie-industrie en in de woningbouw zorgen voor meer besparing (22 PJ) dan verwacht, maar dat effect wordt deels teniet gedaan (15 PJ) door tegenvallers in de glastuinbouw en door problemen met de handhaving van milieuwetten.
19 oktober Lees meer...

Woningcorporatie maakt proeftuin voor energiebesparing op bestaande huizen

Woningcorporatie DeltaWonen en bouwbedrijf Trebbe zijn begin september gestart met een bijzonder
woningverbeteringsproject in de wijk Berkum in Zwolle. In 46 woningen, verdeeld over 9
woonblokken worden verschillende combinaties van energiebespaarders, energieopwekkers
en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.
De website www.deltawonen.nl/energieproeftuin geeft een goed beeld van alle combinaties die
onderzocht worden.


19 oktober Lees meer...

17 oktober 2017

Wiebes wordt milieuminister

Eric Wiebes maakt promotie naar Economische Zaken. Dat meldt De Volkskrant. Een zware en politiek brisante post volgens de krant, nu het derde kabinet Rutte een speerpunt maakt van het klimaatbeleid. Aan Wiebes de taak de ambitieuze maar nog niet uitgewerkte klimaatdoelstellingen uit het regeerakkoord in daden om te zetten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 oktober Lees meer...

Portiekflats voor een ton naar 'nul-op-de-meter'

Eigen Haard renoveert 157 portiek-etagewoningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam Nieuw-West naar ‘nul-op-de-meter’. Dat meldt website NUL20. Het kan dus wel, maar het kost een lieve duit. Na aftrek van de Europese en Amsterdamse subsidies moet de woningcorporatie er nog altijd € 100.000,- per woning in investeren. De woonlasten voor de huurders blijven echter op zijn minst gelijk, belooft de corporatie.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 oktober Lees meer...

16 oktober 2017

De Stroomversnelling: 'De hele bouwsector moet aan de bak'

Het kabinet wil de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen. Voor bouwers, woningcorporaties en gemeenten levert dat een grote uitdaging op. Het doel is dat over vier jaar 50.000 woningen per jaar gasloos worden gemaakt. Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, vindt dat het kabinet daarmee een realistische ambitie stelt: 'Voor de komende vier jaar is de richting duidelijk: nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer en aan het eind van deze kabinetsperiode worden jaarlijks 50.000 bestaande woningen gasloos gemaakt. De hele bouwsector moet aan de bak.'
16 oktober Lees meer...

15 oktober 2017

'Warmtenetten zijn een vorm van boerenbedrog'

Columnist Vincent van Rossem vind dat de discussie over duurzaamheid te deftig is en voorbij gaat aan wat het grote publiek wil Hij verwondert zich bijvoorbeeld op de website van NPR over de lobby voor het realiseren van warmtenetten. "De complexe infrastructuur moet nog gebouwd worden, met alle CO2 uitstoot van dien. Maar het meest wonderlijke is dat de energie van het warmtenet helemaal niet duurzaam is. Huishoudens worden tegen hoge kosten opgescheept met de afvalwarmte van het bedrijfsleven. Dat lijkt mij een vorm van boerenbedrog."
Lees het oorspronkelijke artikel.
15 oktober Lees meer...

11 oktober 2017

Rutte III wil de energietransitie versnellen

De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. En aan het eind van de kabinetsperiode moeten minimaal 50.000 nieuwbouwwoningen gasvrij zijn, plus nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen op korte termijn gasloos kunnen worden gemaakt. Dat staat volgens Binnenlands Bestuur in het Klimaat- en energieakkoord van het nieuwe kabinet, waarmee de transitie naar duurzamere vormen van energie in Nederland moet worden versneld. Het kabinet wil hiertoe regionale plannen met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders opstellen om per gebied te komen tot de meest doelmatige aanpak.
Lees het oorspronkelijke artikel.
11 oktober Lees meer...

9 oktober 2017

Woningcorporatie Ymere financiert verduurzaming met lening gemeente Amsterdam

Iederzon krijgt een lening van 4,85 miljoen euro uit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam zodat het het Amsterdamse woningbezit van woningcorporatie Ymere kan verduurzamen. Met het bedrag, een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten, crowdfunding en financiering door dakpartners kan Iederzon zonnepanelen eggen en LED-lampen indraaien.
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 oktober Lees meer...

7 oktober 2017

Aedes plaatst opnieuw kanttekeningen bij wijziging van de Warmtewet

Bij de invoering van de Warmtewet drie jaar geleden hebben de corporaties veel aanpassingen moeten doen. Nu is het plan van om ze weer uit de Warmtewet te schrijven. Aedes heeft ernstige bezwaren tegen deze wijziging omdat corporaties hun investeringen in duurzame warmtevoorzieningen dan veel moeilijker kunnen verrekenen. Dat schrijft zij op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 oktober Lees meer...

6 oktober 2017

Energiebudget nieuwe kabinet is 'net voldoende voor spaarlampen'

Het nieuwe kabinet wil corporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar. "Dat is heel erg mager", zegt een woordvoerder van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, ten de NOS. "Met deze plannen komt er ongeveer 40 tot 50 euro vrij per sociale huurwoning. Dat is net genoeg om spaarlampen te kopen".
Lees het oorspronkelijke artikel.
06 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk, een adviesbureau voor woningbouwontwikkeling.
© 2017 - - Honk